Szolgáltatási feltételek

Áttekintés


Ezt a weboldalt az M and M Productions Kft. üzemelteti. Az Etelburg shop weboldala (a továbbiakban: Weboldal), beleértve az Ön mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) részére kínált információkat, eszközöket és szolgáltatásokat, kizárólag az itt feltüntetett feltételek, kikötések, szabályok és nyilatkozatok elfogadásával használható.

Amikor a Felhasználó meglátogatja a Weboldalt, illetve onnan termékeket vásárol, igénybe veszi az Etelburg shop szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás(ok)), amely eredményeként az alábbi feltételek és kikötések teljesítésére válik kötelezetté (a továbbiakban: Használati feltételek), beleértve az itt közvetlenül, illetve hivatkozással közölt további feltételeket, kikötéseket és szabályokat.  A Használati feltételek a Weboldal valamennyi Felhasználójára érvényesek, beleértve a látogatókat, eladókat, vásárlókat, kereskedőket, illetve tartalomszolgáltatókat.

A Weboldal megnyitása vagy használata előtt a Felhasználónak gondosan el kell olvasnia a Használati feltételeket. A Weboldal bármely részének megnyitásával vagy használatával a Felhasználó kötelezettséget vállal a Használati feltételek teljesítésére. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el maradéktalanul a fenti feltételeket, nem nyithatja meg a Weboldalt, és nem használhatja annak szolgáltatásait. Amennyiben a Használati feltételek ajánlatnak minősülnek, a fenti elfogadás kifejezetten a Használati feltételekre korlátozódik.

A Használati feltételek egyaránt vonatkoznak a jelenlegi kínálathoz a későbbiekben hozzáadott szolgáltatásokra és eszközökre is. A Használati feltételek aktuális verziója a Weboldalon mindenkor hozzáférhető. Az Etelburg shop fenntartja a jogot a Használati feltételek bármely részének aktualizálására, módosítására vagy cseréjére, amelyről a Felhasználót az aktualizált, illetve módosított verziók Weboldalon való közzétételével értesíti. A Felhasználó felelőssége a módosításokat a Weboldalon időről időre ellenőrizni. A Weboldal meglátogatása vagy használata a fenti módosítások közzététele után a módosítások elfogadásának minősül a Felhasználó részéről.

Az Etelburg shop a Shopify Inc. online e-kereskedelmi platformján keresztül értékesíti a termékeit és a szolgáltatásait.

1. Pont – Az online vásárlással kapcsolatos feltételek

A Használati feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a helyi jogszabályok értelmében nagykorúnak minősül, és a kiskorú eltartottjai a belegyezésével használják a Weboldalt.

Tilos az Etelburg shop termékeit jogsértő vagy illetéktelen célokra használni, és a Szolgáltatás használata közben a helyi jogszabályokat (egyebek között, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat) megsérteni.

Tilos számítógépes vírusokat, férgeket vagy bármilyen ártalmas kódokat továbbítani.

A Használati feltételek bármely részének megsértése a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után.

2. Pont – Általános feltételek

Az Etelburg shopnak bármely időpontban, bármely indokból és bármely Felhasználó esetében jogában áll a Szolgáltatások nyújtását megtagadni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rá vonatkozó tartalom (a bankkártyaadatokat kivéve) titkosítatlanul továbbítható, és adott esetben (a több hálózaton keresztül is továbbítható; és b) a kapcsolódó hálózatok és eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében módosítható. A bankkártyaadatok hálózatok közötti továbbítása mindig titkosított formában történik.

A Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát és a Szolgáltatáshoz való hozzáférést kizárólag az Etelburg shop kifejezett írásbeli beleegyezésével engedélyezett sokszorosítani, duplikálni, lemásolni, értékesíteni vagy újraértékesíteni.

A Használati feltételekben szereplő címsorok kényelmi szempontokat szolgálnak, és nem korlátozzák vagy befolyásolják a Használati feltételek rendelkezéseit.

3. Pont – Az információk pontossága, hiánytalansága és időszerűsége

Az Etelburg shop nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett információk pontosságáért, hiánytalanságáért és időszerűségéért. A Weboldalon szereplő anyag általános tájékoztatásként szolgál, és döntéshozáshoz egyedüli alapként nem, kizárólag egyéb elsődleges, pontosabb, teljesebb és időszerűbb információforrások kiegészítéseként használható. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon szereplő anyagokra hagyatkozik, az ezzel kapcsolatos kockázat őt terheli.

A Weboldal úgynevezett előzményinformációkat tartalmazhat. Az előzményinformációk nem az aktuális helyzetet tükrözik, és kizárólag hivatkozásként szerepelnek a Weboldalon. Az Etelburg shopnak jogában áll a Weboldal tartalmát bármely időpontban módosítani, de nem köteles a Weboldalon szereplő információkat aktualizálni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ő felelőssége a Weboldalon bekövetkező változásokat figyelemmel követni.

4. Pont – A szolgáltatások és az árak módosítása

Az Etelburg shop termékeinek ára értesítés nélkül változhat.

Az Etelburg shopnak bármely időpontban jogában áll a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) értesítés nélkül módosítani vagy megszüntetni.

Az Etelburg shop nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árának megváltoztatásáért, felfüggesztéséért és megszüntetéséért.

5. Pont – Termékek és szolgáltatások (vonatkozó esetben)

Egyes termékek vagy szolgáltatások egyes esetekben kizárólag online, a Weboldalon keresztül érhetőek el. Ezek a termékek és szolgáltatások korlátozott mennyiségben állhatnak rendelkezésre, és a visszaküldésükre, valamint cseréjükre az Etelburg shop Visszavételi szabályzatának rendelkezései érvényesek.

Az Etelburg shopban kínált termékek színét és képét a lehető legvalósághűbb módon igyekeztünk bemutatni. Az Etelburg shop nem szavatolja, hogy a Felhasználó eszközének képernyőjén megjelenő szín pontos.

Az Etelburg shopnak jogában áll, de nem köteles, a termékei és Szolgáltatásai értékesítését egyes személyekre, földrajzi vagy joghatósági területekre nézve korlátozni. Az Etelburg shop a fenti jogát eseti alapon gyakorolhatja. Az Etelburg shopnak jogában áll az általa kínált termékek és szolgáltatások mennyiségét korlátozni. Az Etelburg shop kizárólagos rendelkezése alapján bármely időpontban, értesítés nélkül módosíthatja a termékek leírását vagy árát. Az Etelburg shopnak jogában áll bármely termékét bármely időpontban a kínálatból eltávolítani. A Weboldalon a termékekre vagy szolgáltatásokra tett ajánlat érvénytelen, ha a törvény tiltja.

Az Etelburg shop nem szavatolja, hogy a Felhasználó által vásárolt vagy megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel a Felhasználó elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban fellépő hibákat kijavítja.

6. Pont – A számlázás és a fiókadatok pontossága

Az Etelburg shopnak jogában áll a Felhasználó bármely rendelését visszautasítani. Az Etelburg shop kizárólagos rendelkezése alapján korlátozhatja vagy törölheti az ugyanazon személy, ugyanazon háztartás által vásárlandó vagy ugyanazon rendeléshez tartozó mennyiségeket. A fenti korlátozások vonatkozhatnak az ugyanazon ügyfélfiók által vagy nevében tett, valamint az ugyanazon bankkártyához, illetve ugyanazon számlázási, illetve szállítási címhez tartozó rendelésekre. Amennyiben az Etelburg shop valamely rendelést módosít vagy töröl, az Etelburg shop esetleg megkísérelheti értesíteni a Felhasználót a rendeléskor megadott e‑-mail címen, illetve számlázási címen vagy telefonszámon. Az Etelburg shopnak jogában áll korlátozni vagy visszautasítani azokat a rendeléseket, amelyek az Etelburg shop kizárólagos megítélése alapján kereskedőktől, viszonteladóktól vagy forgalmazóktól származnak.

A Felhasználó az Etelburg shopban bonyolított valamennyi vásárlásához aktuális, hiánytalan és pontos vásárlási és fiókadatokat köteles megadni. A Felhasználó köteles a fiók- és egyéb adatainak naprakészségéről gondoskodni, beleértve az e-mail címét, a bankkártyája számát és lejárati idejét, hogy az Etelburg shop le tudja bonyolítani a tranzakciókat, és szükség szerint fel tudja venni a kapcsolatot a Felhasználóval.

További részletek az Etelburg shop Visszavételi szabályzatában olvashatók.

7. Pont – Opcionális eszközök

Az Etelburg shop hozzáférést adhat a Felhasználónak harmadik felek olyan eszközeihez, amelyeket az Etelburg shop nem ellenőriz, nincs felettük befolyása, és semmilyen módon nem gyakorol hatást rájuk.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Etelburg shop ezekhez az eszközökhöz az adott formájukban, bármilyen biztosíték, garancia és feltétel, illetve támogatás nélkül biztosít hozzáférést a Felhasználónak. Az Etelburg shop nem tartozik felelősséggel a harmadik felek opcionális eszközeinek használatából származóan vagy azzal kapcsolatosan a Felhasználót érintő következményekért.

A Weboldalon keresztül kínált opcionális eszközöket a Felhasználó saját kockázatára és saját döntése alapján használja, amely részeként a Felhasználó köteles az adott harmadik fél/felek által szolgáltatott eszközökre vonatkozó feltételekről tájékozódni, illetve azokat elfogadni.

Az Etelburg shop a későbbiekben új szolgáltatásokat, illetve funkciókat kínálhat a Weboldalon keresztül (beleértve új eszközök és erőforrások megjelentetését). A fenti új szolgáltatásokra, illetve funkciókra is a Használati feltételek lesznek érvényesek.

8. Pont – Harmadik felekre mutató hivatkozások

Az Etelburg shop Szolgáltatásán keresztül elérhető egyes tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik felektől származó anyagokat tartalmazhatnak.

A Weboldalon elhelyezett, harmadik felekre mutató hivatkozások az Etelburg shoptól függetlenül működő harmadik felek weboldalaira irányíthatják a Felhasználót. Az Etelburg shop nem köteles az ott elérhető tartalmakat, illetve azok pontosságát vizsgálni és értékelni, és nem vállal szavatosságot, valamint nem tartozik semminemű felelősséggel a harmadik felek anyagait, weboldalait, illetve bármely egyéb anyagait, termékeit és szolgáltatásait illetően.

Az Etelburg shop nem tartozik felelősséggel a harmadik felek weboldalaihoz kapcsolódó áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalmak megvásárlásával vagy használatával, valamint bármely egyéb kapcsolódó ügylettel összefüggő hátrányokért vagy károkért. A Felhasználónak alaposan át kell tekintenie az adott harmadik fél szabályzatait és gyakorlatait, mielőtt az adott helyen bármiféle ügyletbe kezd. Harmadik felek termékeire vonatkozó panaszokkal, igényekkel, aggályokkal vagy kérdésekkel az adott harmadik félhez kell fordulni.

9. Pont – Felhasználói észrevételek, visszajelzések és egyéb beadványok

Amennyiben a Felhasználó, az Etelburg shop kérésére, bizonyos meghatározott anyagokat (például játékra, versenyre való jelentkezést), vagy az Etelburg shop felkérése nélkül ötleteket, javaslatokat, felvetéseket, terveket vagy egyéb anyagokat küld az Etelburg shopnak az interneten keresztül, e-mailben, postai vagy egyéb úton (a továbbiakban együttesen: Észrevételek), a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Etelburg shop bármely időpontban, korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó által beküldött Észrevételeket szerkeszteni, lemásolni, közzétenni, terjeszteni, lefordítani vagy bármely kommunikációs eszközön egyéb módon felhasználni. Az Etelburg shop nem köteles, és nem lesz köteles a) az Észrevételeket bizalmasan kezelni; b) az Észrevételekért ellentételezést fizetni; vagy c) az Észrevételekre válaszolni.

Az Etelburg shop nem köteles, de ettől függetlenül figyelemmel követheti, módosíthatja vagy eltávolíthatja azokat a tartalmakat, amelyeket a kizárólagos döntése alapján jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, szeméremsértőnek, illetlennek vagy egyéb módon kifogásolhatónak minősít, vagy amelyek megsértik valamely fél szellemi tulajdonjogait, illetve a Használati feltételeket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Észrevételei nem sérthetik harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogot, a védjegyjogot, az adatvédelmi jogot, a személyiségi jogot, illetve egyéb személyi vagy tulajdonosi jogot. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az Észrevételei nem tartalmazhatnak becsületsértő vagy egyéb módon jogellenes, bántalmazó vagy illetlen anyagokat, illetve olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy kapcsolódó weboldalak működését. A Felhasználó nem használhat nem valós e‑mail címet, nem adhatja ki magát más személynek, illetve az Észrevételek eredetére tekintettel nem vezetheti félre az Etelburg shopot vagy harmadik feleket. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa tett Észrevételekért és azok pontosságáért. Az Etelburg shop semminemű felelősséggel nem tartozik a Felhasználó vagy harmadik fél által tett Észrevételekért.

10. Pont – Személyes adatok

A Felhasználó által az Etelburg shopon keresztül megadott személyes adatok az Etelburg shop Adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartoznak. Tekintse meg az Etelburg shop Adatvédelmi szabályzatát!

11. Pont – Hibák, pontatlanságok és kihagyások

Az Etelburg shop Weboldalán vagy a Szolgáltatásában alkalmanként lehetnek a termékleírásokhoz, árakhoz, promóciókhoz, ajánlatokhoz, szállítási díjakhoz, átfutási időkhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódó információk, amelyek helyesírási hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak. Az Etelburg shopnak bármely időpontban előzetes értesítés nélkül (többek között akkor is, ha már a Felhasználó leadta a rendelését) jogában áll a hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat kijavítani, illetve az információkat módosítani vagy aktualizálni, vagy a rendeléseket törölni, amennyiben a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalakon szereplő információk pontatlanok.

Az Etelburg shop a jogszabályban előírtakon kívül nem köteles a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalakon szereplő információk, beleértve többek között az árakra vonatkozó információk aktualizálására, módosítására vagy pontosítására. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalakon nem kötelező olyan módosítási vagy frissítési időpontot feltüntetni, amely azt jelzi, hogy a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó weboldalakon az információkat teljeskörűen módosították vagy aktualizálták.

12. Pont – Tiltott használat

A Használati feltételekben foglalt egyéb tiltásokon kívül tilos a Weboldalt vagy a tartalmát az alábbiakra használni: a) bármely jogellenes cél; b) egyéb személyek rábírása jogellenes cselekmények végrehajtására vagy az azokban való részvételre; c) nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozások, szabályok, törvények vagy helyi rendeletek megszegése; d) az Etelburg shop vagy egyéb felek szellemi tulajdonjogainak megsértése; e) nemen, nemi beállítottságon, vallási meggyőződésen, etnikai vagy faji származáson, életkoron, nemzeti hovatartozáson vagy fogyatékosságon alapuló zaklatás, bántalmazás, sértegetés, becsületsértés, rágalmazás, megfélemlítés vagy hátrányos megkülönböztetés; f) hamis vagy félrevezető információk megadása; g) olyan vírusok vagy egyéb típusú rosszindulatú kódok feltöltése vagy továbbítása, amelyek a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó weboldalak, egyéb weboldalak vagy az internet működésének vagy funkcióinak befolyásolására használnak vagy használhatók; h) egyéb személyek személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése; i) az internetes csalások, visszaélések különböző fajtái, beleértve az adathalászatot, személyazonosság-lopást stb.; j) bármely illetlen vagy erkölcstelen cél; vagy k) a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó weboldalak, egyéb weboldalak vagy az internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése. Tiltott használat felmerülése esetén az Etelburg shopnak jogában áll a Szolgáltatásnak vagy kapcsolódó weboldalaknak az adott Felhasználó általi használatát megszüntetni.

13. Pont –  Biztosítékokkal kapcsolatos jognyilatkozat, felelősség korlátozása

Az Etelburg shop nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás Felhasználó általi használata megszakításoktól és hibáktól mentes, időszerű és megbízható lesz.

Az Etelburg shop nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Etelburg shopnak a Felhasználó értesítése nélkül áll jogában a Szolgáltatást időről időre, határozatlan időtartamra felfüggeszteni vagy bármely időpontban megszüntetni.
A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás általa való használata vagy annak elmaradása a Felhasználó kizárólagos kockázatára történik. A Szolgáltatáson keresztül a Felhasználónak nyújtott termékeket és szolgáltatásokat (az Etelburg shop kifejezett eltérő rendelkezése hiányában) az Etelburg shop a jelenlegi formájukban és elérhetőség szerint, bármiféle jogszabályi vagy kifejezett garancia, jótállás vagy feltétel nélkül, beleértve a kereskedelmi megfelelőséggel, a kereskedelmi minőséggel, adott célra való alkalmassággal, tartóssággal, jogcímmel, jogtisztasággal kapcsolatos jogszabályi garanciát vagy feltételeket, adja át a Felhasználó általi felhasználásra.

Az Etelburg shop, annak vezetői, tisztségviselői, alkalmazottai, kapcsolt vállalkozásai, megbízottjai, szerződéses partnerei, gyakornokai, beszállítói, szolgáltatói vagy licencadói semminemű felelősséggel nem tartoznak azokért a sérülésekért, veszteségekért, követelésekért, valamint a szerződéses vagy szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságot), szigorú felelősségen vagy egyében alapuló, közvetlen, közvetett, véletlen, büntető jellegű, különleges vagy következményes károkért, nem kizárólagosan beleértve az elmaradt nyereséget, az elmaradt bevételeket, az elmaradt megtakarításokat, az adatok elvesztését, a pótlás költségeit vagy egyéb hasonló károkat, amelyek a Szolgáltatás bármely részének vagy a Szolgáltatás használatával szerzett termékek Felhasználó általi használatából származnak, valamint a Szolgáltatás vagy bármely termék Felhasználó általi használatához bármely módon kapcsolódó egyéb követelésekért, nem kizárólagosan beleértve a tartalmakban fellelhető hibákat és kihagyásokat, illetve a Szolgáltatás használata vagy a Szolgáltatáson keresztül megjelentetett, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használata eredményeként felmerült bármely típusú veszteségért vagy kárért, még abban az esetben sem, ha a Felhasználó tájékoztatták a fentiek lehetőségéről. Mivel egyes államok és joghatóságok esetében nincs lehetőség a következményes vagy véletlen károkért felelősség kizárására vagy korlátozására, ezekben az államokban és joghatóságokban az Etelburg shop felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékig terjed.

14. Pont – Kártalanítás

A Felhasználó köteles az Etelburg shopot, annak anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, partnereit, tisztségviselőit, vezetőit, megbízottjait, szerződéses partnereit, licencadóit, szolgáltatóit, alvállalkozóit, beszállítóit, gyakornokait és alkalmazottait azon igények és követelések vonatkozásában kártalanítani, kármentesíteni és megvédeni, beleértve a jutányos ügyvédi díjakat, amelyeket harmadik felek a Használati feltételek vagy az általuk hivatkozott dokumentumok Felhasználó általi megsértése, illetve valamely törvény vagy harmadik fél jogának megsértése miatt vagy azzal összefüggésben támasztottak.

15. Pont –  Részleges érvényesség

Amennyiben a Használati feltételek valamely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a rendelkezést a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végre kell hajtani, és a végrehajthatatlan részt a Használati feltételektől külön kell választani, ez azonban nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

16. Pont – Felmondás

A felek felmondási időt megelőzően keletkezett kötelességei és kötelezettségei a jelen megállapodás bármely okból történő felmondását követően is érvényben maradnak.

A Használati feltételek az Etelburg shop vagy a Felhasználó általi felmondásig maradnak érvényben. A Felhasználónak bármely időpontban jogában áll a Használati feltételeket felmondani az Etelburg shopnak küldött értesítéssel arról, hogy a Felhasználó a továbbiakban nem kívánja használni a Szolgáltatásokat, vagy azzal, hogy befejezi a Weboldal használatát.

Amennyiben az Etelburg shop saját hatáskörben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nem tesz eleget, vagy gyanítja, hogy nem tett eleget a Használati feltételek feltételeinek és rendelkezéseinek, az Etelburg shopnak jogában áll a jelen megállapodást bármely időpontban, értesítés nélkül felmondani oly módon, hogy a Felhasználó a felmondási időig általa fizetendő esedékes összegeket köteles megfizetni, illetve jogában áll a Felhasználó Szolgáltatásokhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférését megtagadni.

17. Pont –  Teljes megállapodás

A Használati feltételekben foglalt bármely jog gyakorlásának vagy bármely rendelkezés végrehajtásának elmulasztása az Etelburg shop által, nem minősül az azon jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

A Használati feltételek, valamint a Weboldalon az Etelburg shop által megjelentetett  vagy a Szolgáltatással kapcsolatos szabályzatok és működési szabályok képezik az Etelburg shop és a Felhasználó között létrejött megállapodás teljességét, ezek tekintendők irányadónak a Szolgáltatás Felhasználó általi használata tekintetében, és hatályon kívül helyezik az Etelburg shop és a Felhasználó között létrejött, szóbeli vagy írásbeli, valamennyi korábbi vagy aktuális megállapodást, kommunikációt és javaslatot (nem kizárólagosan beleértve a Használati feltételek korábbi változatait).

A Használati feltételek értelmezésében felmerülő bizonytalanságok nem értelmezhetők a dokumentumot készítő fél kárára.

18. Pont – Irányadó jog

A Használati feltételekre és a Szolgáltatásoknak a Felhasználó részére az Etelburg shop általi nyújtására vonatkozó külön megállapodásokra a Magyar Köztársaság törvényei az irányadóak.

19. Pont – A használati feltételek módosítása

A Használati feltételek aktuális verziója a Weboldalon mindenkor hozzáférhető.

Az Etelburg shop saját hatáskörben jogosult a Használati feltételek bármely részét aktualizálni, módosítani vagy cserélni, amelyről a Felhasználót az aktualizált, illetve módosított verziók Weboldalon való közzétételével értesíti. A Felhasználó felelőssége a módosításokat a Weboldalon időről időre ellenőrizni. A Weboldal vagy a Szolgáltatás meglátogatása vagy használata a fenti módosítások közzététele után a módosítások elfogadásának minősül a Felhasználó részéről.

20. Pont – Kapcsolat

A Használati feltételekre vonatkozó kérdéseket a etelburg@etelburg.com címre kell elküldeni az Etelburg shopnak.