Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

I. Bevezetés

1. Az M and M Productions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. B. ép. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-09-341359; adószám: 25460171-2-43), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) tartalmát. Adatkezelő kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a vonatkozó hazai jogszabályokban, továbbá az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott előírásoknak, valamint a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek.

2. Az M and M Productions Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és kiemelkedően fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az M and M Productions Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3. Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat hatályos szövege a https://etelburg.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) folyamatosan elérhető.

I. Fogalmak, meghatározások

1. “személyes adat” az érintettre vonatkozó bármely információ;

2. “hozzájárulás” az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

3. “adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. “adatkezelés” az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. “adattovábbítás” az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

6. “nyilvánosságra hozatal” az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

7. “adattörlés” az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

8. “adatmegsemmisítés” az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

9. “adatfeldolgozás” az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

10. “adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

11. “adatállomány” az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

12. “harmadik személy” olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

13. “adatvédelmi incidens” az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Name: M and M Productions Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. B. ép. 6. em.

Email cím: sales@etelburg.com

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

1. Az adatkezelésre a Honlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználók ezen hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

2. Az Adatkezelő célja, hogy a https://etelburg.com weboldalon keresztül informálja az érdeklődőket termékeiről, bemutatva az azok mögött álló fejlesztéseket. Az érdeklődők elektronikus formában kaphatnak több információt e termékekről, továbbá az érdeklődőkkel való kapcsolattartás is elsősorban elektronikus úton történik. Mindezek érdekében az Adatkezelő olyan személyes adatokat gyűjt, tárol és kezel, amik a fenti cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése minden esetben a tisztességes és törvényes eljáráson alapul.

4. Az Adatkezelő a fenti adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

6. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban írt célra használhatja fel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó által megadott személyes adatok harmadik személyek vagy a hatóságok számára történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok megfelelőségéért az azokat megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az adott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlap szolgáltatásait. Mindezekre tekintettel egy adott e-mail címről történt belépéssel kapcsolatos valamennyi felelősség azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.

8. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.) rendelkezésivel.

9. Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az érintett hozzájárulásán alapul.

10. A felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

11. A felhasználó személyes adatainak az Adatkezelő általi, fent leírt felhasználása érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik felekkel osztja meg. Például az Etelburg shop a Shopify platformját használja a webshopja működtetéséhez. A személyes adatok Shopify általi felhasználásáról további részletek a https://www.shopify.com/legal/privacy oldalon olvashatók. Az Etelburg shop használja a Google Analytics eszközt is, amely segít megismerni, hogy az ügyfelek hogyan használják a Honlapot. A személyes adatok Google általi felhasználásáról további részletek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon olvashatók. A Google Analytics letiltása a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon végezhető el.

V. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

1. A Honlap használata nem kötött regisztrációhoz. Amikor a Felhasználó ellátogat a Honlapra, az egyes információkat automatikusan összegyűjt a felhasználó eszközéről, beleértve webböngészőre, az IP-címre, az időzónára, illetve a felhasználó eszközére telepített sütikre vonatkozó információkat. Ezen kívül, amikor a felhasználó böngészi a Honlapot, az információkat gyűjt az egyes megtekintett oldalakról és termékekről, a felhasználót a Honlapra irányító weboldalakról és keresőszavakról, valamint arról, hogy a felhasználó hogyan használja a Honlapot. Az automatikusan gyűjtött információkra az Adatkezelő Eszközadatokként hivatkozik.

Az Eszközadatok gyűjtése az alábbi technológiák alkalmazásával történik:
 • sütik (úgynevezett cookie-k): az eszközre vagy számítógépre telepített adatfájlok, amelyek gyakran névtelen egyedi azonosítót tartalmaznak. A sütikre vonatkozó további információk, beleértve a kikapcsolásuk módját, a http://www.allaboutcookies.org oldalon olvashatók.
 • naplófájl: a Honlapon megvalósuló nyomkövetési műveletek, amelyek különböző adatokat gyűjtenek, beleértve a felhasználó IP-címét, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót, a hivatkozó/kilépési oldalt és dátum- és időbélyegeket.
 • webes nyomjelzők, címkék és képpontok: elektronikus fájlok, amelyek arról rögzítenek adatokat, hogy a felhasználó hogyan böngészi a Honlapot.

2. A Honlap alapjául szolgáló számítástechnikai rendszer működtetése során tehát automatikusan rögzítésre kerülhetnek az alábbi adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

3. Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatja a Google által elhelyezett sütiket.

4. Ezen kívül, amikor a felhasználó a Honlapon keresztül vásárol vagy vásárlást kísérel meg, az bizonyos adatokat gyűjt róla, beleértve a nevét, a számlázási címét, a szállítási címét, fizetési adatokat (beleértve a bankkártyaszámát), e-mail címét és telefonszámát. Ezekre az információkra az Adatkezelő Rendelési adatokként hivatkozik.

5. A jelen Szabályzatban személyes adatokként hivatkozott információk az Eszközadatokat és a Rendelési adatokat is magukba foglalják.

6. A Honlapon megadott személyes adatokat az Adatkezelő azok törléséig kezeli. A személyes adatok törlésére a felhasználó kezdeményezésére bármikor sor kerülhet olyan módon, hogy felhasználó az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségei egyikén írásban (email, vagy postai küldemény) kezdeményezi azok törlését.

VI. Hírlevél és egyéb értesítések küldése

1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek jogszerű felhasználására, melyre tekintettel a felhasználó által megadott email címeket csak az alábbiakban meghatározottak szerint használja fel e-mail küldésére.

2. Az e-mail címek kezelése elsősorban felhasználok azonosítását, a megrendelések teljesítését, és a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.

3. Az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben értesítheti a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kifejezetten kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Felhasználó bármikor jogosult a hírlevélről leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével.

VII. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

1.1 A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

1.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon - elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

1.3 A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult.

1.5 Az adathordozhatósághoz való jog;

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

2. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
 • Honlap: http://naih.hu/

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 • Telefon: +36-1-391-1400

 • Fax: +36-1-391-1410

 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is.

* * *

Hatályos: 2021. december 1-től